Regulamin sklepu

§ 1 DEFINICJE

 1. Usługodawca – podmiot prowadzący sklep internetowy pod adresem www.sports-med.pl/sklep/ działający pod firmą SM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (80-286), ul. Jaśkowa Dolina 57, posiadający NIP: 9571171018, Regon: 528123449, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr: 0001095165. 
 2. Produkty Cyfrowe – dostępne za pośrednictwem Serwisu Treści Cyfrowe, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) prezentowane w szczególności w formie kursów, e-booków, jadłospisów. 
 3. Użytkownik – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odwiedza Sklep lub dokonuje zamówień za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – oznacza serwis internetowy prowadzony przez SM24 sp. z o.o., dostępny pod adresem: www.sports-med.pl/sklep/, za pośrednictwem którego SM24 sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, udostępnia Produkty Cyfrowe a także świadczy usługi drogą elektroniczną.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w postaci zakupu w Sklepie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę nazwaną, wskazaną w art. 535 § 1 kodeksu cywilnego, której przedmiotem są Produkty Cyfrowe zamówione w Sklepie, zawartą drogą elektroniczną, a w przypadku zawarcia umowy z konsumentem i przedsiębiorcą na prawach konsumenta również odpowiednio umowę zobowiązującą do przeniesienia własności towaru na konsumenta, wskazaną w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, wskazaną w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 7. Umowa Licencyjna – umowa na odpłatne lub bezpłatne korzystanie przez Użytkownika z Produktów Cyfrowych zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i liczbę Produktów Cyfrowych znajdujących się w asortymencie Sklepu w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów, miejsce wydania Produktów oraz dane Użytkownika, stanowiące złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów Cyfrowych będących przedmiotem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy związane z korzystaniem ze Sklepu, udostępnianiem  Produktów Cyfrowych, zawieraniem Umowy sprzedaży oraz świadczeniem na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 2. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 3. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

§ 3 SKLEP

1. Dostęp do Sklepu jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem ze Sklepu. 

3. Dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

4. O ile w Sklepie nie wskazano inaczej, dostęp do odpłatnych Produktów Cyfrowych wymaga Rejestracji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Sklepie treści reklamowych dotyczących własnych Produktów Cyfrowych i usług, w formach stosowanych w Internecie.

6. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie usług dodatkowych. 

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet obsługującej pliki cookies,

b) posiadania aktywnego konta poczty e-mail,

c) do zapoznania się z zawartością Kursu wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki), 

d) Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach Kursu może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą te materiały, 

e) Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem treści prezentowanych w ramach Sklepu 

f) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Sklepie.  

§ 5 ZAMÓWIENIE ORAZ SPRZEDAŻ

1. W ramach Sklepu Usługodawca oferuje sprzedaż dostępu do Kursów online, E-booków oraz gotowych Jadłospisów. 

2. Zawarcie umowy sprzedaży na odpłatny dostęp do Kursów, E-booków oraz Jadłospisów następuje w wyniku złożenia zamówienia oraz zapłaty ceny.

3. Złożenie zamówienia na dany Kurs, E-book lub Jadłospis następuje poprzez aktywowanie za pośrednictwem Serwisu formularza dostępnego przy każdym oferowanym Kursie, E-booku i Jadłospisie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi na poszczególnych etapach procedury składania zamówienia.

4. W celu uzyskania dostępu do Kursu, E-booka lub Jadłospisu za pośrednictwem Sklepu, Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 6 niniejszego Regulaminu.

5. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, Użytkownik otrzyma e-mail z informacją o tym, że dany Kurs, E-book lub Jadłospis jest już dla niego dostępny na Platformie szkoleniowej. Otrzymanie przez Użytkownika wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia na Kurs do realizacji oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej uprawniającej do korzystania z Kursu.

6. Zamówienie na udostępnienie Użytkownikowi Kursu, E-booka lub Jadłospisu zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu przekazania Użytkownikowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia.

§ 6 PŁATNOŚCI

1. Użytkownik dokonuje płatności za dostęp do danego Kursu, E-booka lub Jadłospisu przy pomocy Metod Płatności wskazanych w Sklepie. 

2. Skorzystanie z wybranej przez Użytkownika Metody Płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu udostępnianego przez danego operatora usług przekazu płatności przed dokonaniem płatności.

3. Usługodawca nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych ani nie odbiera od nich bezpośrednio jakichkolwiek płatności.

4. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności określają zasady odpowiedzialności operatora danej Metody Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.

5. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny operator danej Metody Płatności może pobierać od Klienta pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się z usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.

6. Akceptując postanowienia regulaminu Użytkownicy nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

§ 7 ODSTĄPIENIE

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w związku z dostarczeniem Produktów Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy (dotyczy to Kursów, E-booków oraz gotowych Jadłospisów). 

2. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta dostarczenie Treści Cyfrowych ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Sklepie przez Usługodawcę są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Sklepie bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze Sklepu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca jest administratorem w rozumieniu – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”.

2.W Sklepie zbierane następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko 

b) adres zamieszkania 

c) adres e-mail 

d) numer telefonu 

e) NIP 

f) identyfikatory internetowe 

g) adresy IP 

h) identyfikatory plików cookie 

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu:

a) zamawiania oferowanych Produktów Cyfrowych i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie sfinalizowania określonej transakcji,

b) zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzana w momencie zrealizowania danej umowy,

c)  prowadzenia indywidualnego konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie usunięcia konta przez użytkownika,

d) realizowania usługi (subskrypcji) newsletteru oraz przesyłania treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody i usunięcia się listy subskrybentów newsletteru,

e) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,

f) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.

4. Po zakończeniu korzystania ze świadczonej usługi, Usługodawca może przetwarzać te spośród danych osobowych, które są:

a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług, za zgodą Użytkownika, 

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.

 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 2. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,

poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, 

 1. wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
 2. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 3. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 4. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 6. w przypadku podstawy prawnej, w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 1. Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, powinien przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 57. 
 2. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.sports-med.pl/sklep. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania ze Sklepu.

4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Użytkownicy będący jednocześnie konsumentami, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego posiadają następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

● są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

● są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

● mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].

● mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 07.05.2024 r.

Nie uciekaj jeszcze

Już wychodzisz?

Być może to ostatnia szansa, by o siebie zadbać.

Przygotowaliśmy dla Ciebie jeszcze trochę paliwa, aby poprawić
Twój komfort życia i polepszyć codzienne funkcjonowanie.
Zapisz się na nasz newsletter i działaj na własnych zasadach.

Twój adres email został zapisany!

Już niebawem dostaniesz od nas wiele dobrego paliwa
zupełnie za darmo. Czekaj, bo warto!

Idź do strony głównej