Nasza współpraca oparta jest o jasne zasady

REGULAMIN

1. WSTĘP

Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa ogólne zasady i wymagania techniczne korzystania z Serwisu, zasady zawierania i rozwiązywania Umów, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną.

2. DEFINICJE

● Administrator/Usługodawca – Sports-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Sylwester Kłos, Wiktoria Kłos NIP: 8411728351 , Numer REGON: 38713993300000, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Kliniki dietetycznej poprzez udostępnianie Użytkownikowi dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie i zarządza ich treścią oraz umożliwia zapisanie się na wizytę online i zakupu usług dietetycznych oraz Produktów Cyfrowych w prezentowanej Klinice dietetycznej,

● Serwis kliniki dietetycznej (Serwis) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.sports-med.pl, umożliwiający zapisanie się na wizytę online i zakupu usług dietetycznych oraz Produktów Cyfrowych w prezentowanej Klinice dietetycznej, a także służący do wyszukania materiałów publikowanych w Serwisie,

● Produkty Cyfrowe – dostępne za pośrednictwem Serwisu Treści Cyfrowe, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) prezentowane w szczególności w formie kursów, e-booków, jadłospisów,

● Umowa Licencyjna – umowa na odpłatne lub bezpłatne korzystanie przez Klienta z Produktów Cyfrowych zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.

● Dietetyk –  osoba posiadająca stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń oraz działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, jak również z poszanowaniem praw pacjenta, zasad etyki i poufności,

● Klinika dietetyczna (Poradnia) – klinika dietetyczna dostępna w placówkach:

Sports-Med Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 57

80-286 Gdańsk

oraz pod adresem www.sports-med.pl

● Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług Kliniki dietetycznej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez za pośrednictwem Serwisu, nabywa dostęp Produktów Cyfrowych na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

● Formularz kontaktowy – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający przesłanie Użytkownikowi wiadomości do Dietetyka. 

● Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz „Umów wizytę” umożliwiający Użytkownikowi umówienie się na wizytę do Kliniki dietetycznej za pośrednictwem portalu www. znanylekarz.pl

● Pakiet usług – zindywidualizowany zbiór usług w ramach pakietu: Standard, Premium lub Gold przygotowywany przez Dietetyka w oparciu o informacje dostarczone przez Użytkownika, zawierający indywidualny program żywieniowy i inne usługi świadczone przez Klinikę dietetyczną zgodnie z wybranym przez Użytkownika pakietem usług: Standard, Premium lub Gold. 

● Formularz żywieniowy – formularz który wypełnia Użytkownik, zawierający dane osobowe, opis obecnego stanu zdrowia, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego, innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach, historię chorób, informacje o nawykach żywieniowych i inne

● Karta pacjenta – dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający podstawowe informacje na temat Użytkownika, w szczególności: dane osobowe, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, nr PESEL, nr i serię dowodu osobistego, wiek, płeć, wagę, opis problemu/problemów zdrowotnych, alergie, uczulenia na leki i/lub suplementy, a także dodatkowo: Oświadczenie pacjenta o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z usług Kliniki dietetycznej Sports-Med. 

● „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH

1. Dietetyk posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń i badań oraz dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw pacjenta, zasadami etyki i poufności.

2. Klinika dietetyczna świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki klinicznej, sportowej oraz edukacji zdrowotnej. 

3. Konsultacje dokonywane przez Klinikę dietetyczną mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Klinikę dietetyczną nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Użytkownika, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych. Użytkownik przyjmuje nadto do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Dietetyków zawierają indywidualną interpretację danego stanu pacjenta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu pracownika Kliniki dietetycznej oraz na przeświadczeniu, że pacjent nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.

5. Klinika dietetyczna nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Dietetyków. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Dietetyków, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

6. Klinika dietetyczna nie ponosi odpowiedzialności za błędną Konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez Użytkownika niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.

7. Pakiet usług obejmujący program żywieniowy i suplementacyjny przygotowany przez Dietetyka przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Użytkownika i nie może być przez niego przekazywany osobom trzecim.

8. Dietetyk ma możliwość odmówienia wykonania Pakietu usług, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Użytkownika. W takich przypadkach Dietetyk poinformuje o odmowie wykonania Pakietu usług, jak również dokona zwrotu wpłaty, jeśli taka została wcześniej uiszczona.

9. Klinika świadczy usługi na rzecz Użytkownika zgodnie z wybranym przez Użytkownika pakietem: Standard, Premium lub Gold.  

10. Czas realizacji Pakietu usług przez Klinikę dietetyczną wynosi do 4 tygodni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Kliniki lub uiszczenia płatności w formie gotówkowej w placówce Kliniki. 

11. Ceny podane w Serwisie Kliniki dietetycznej lub przez Dietetyka wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia na Pakiet usług.

12. O całkowitej kwocie Pakietu usług Użytkownik informowany jest każdorazowo przed dokonaniem płatności.

13. Płatności Użytkownik może dokonać gotówką w placówce Kliniki dietetycznej, przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Kliniki dietetycznej. Dokonanie płatności za wybrany pakiet jest jednoznaczne z akceptacją przez Użytkownika niniejszego regulaminu.

14. Użytkownik, który uiścił opłatę za Pakiet usług ma prawo do otrzymania rachunku lub innego stosownego dokumentu księgowego.

15. Użytkownik może odebrać dowód zakupu Pakietu usług (rachunek, paragon) w placówce Kliniki dietetycznej lub na wyraźne życzenie Użytkownika dowód zakupu może zostać mu wysłany na podany przez niego adres e-mail lub tradycyjną drogą pocztową na wskazany adres. 

16. Indywidualny program żywieniowy, plan suplementacji i plan treningowy zostaną przesłane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail. Pozostałe usługi takie jak analiza składu ciała oraz konsultacje odbywają się w placówce Kliniki dietetycznej. 

17. W czasie obowiązywania pakietu Usług, Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego umawiania przysługujących mu konsultacji, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

18. Użytkownik może zrezygnować z usługi zanim Klinika dietetyczna podejmie się przygotowania planu żywieniowego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi.

19. Klinika zastrzega sobie prawo do udzielenia rabatu na podstawie indywidualnych ustaleń Kliniki z Użytkownikiem. Rabat nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi. Rabaty nie sumują się. 

§ 2. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 3. Dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 4. O ile w Serwisie nie wskazano inaczej dostęp do odpłatnych Produktów Cyfrowych wymaga Rejestracji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych Produktów Cyfrowych i usług, w formach stosowanych w Internecie.
 6. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie usług dodatkowych. 
 1. WARUNKI TECHNICZNE
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:
 1. posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet obsługującej pliki cookies,
 2. posiadania aktywnego konta poczty e-mail,
 3. do zapoznania się z zawartością  Kursu wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki), 
 4. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach Kursu może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą te materiały, 
 5. Administrator nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem treści prezentowanych w ramach Serwisu, 
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie. 
 1. KURSY, E-BOOKI, JADŁOSPISY
 1. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje sprzedaż dostępu do Kursów online, E-booków oraz gotowych Jadłospisów. 
 2. Zawarcie umowy na odpłatny dostęp do Kursów, E-booków oraz  Jadłospisów następuje w wyniku złożenia zamówienia oraz zapłaty ceny.
 3. Złożenie Zamówienia na dany Kurs, E-book lub Jadłospis następuje poprzez aktywowanie za pośrednictwem Serwisu formularza dostępnego przy każdym oferowanym Kursie, E-booku i Jadłospisie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi na poszczególnych etapach procedury składania Zamówienia.
 4. W celu uzyskania dostępu do Kursu, E-booka lub Jadłospisu za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 2 pkt IV niniejszego Regulaminu.
 5. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, Użytkownik otrzyma e-mail z informacją o tym, że dany Kurs, E-book lub Jadłospis jest już dla niego dostępny na Platformie szkoleniowej. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia na Kurs do realizacji oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej uprawniającej do korzystania z Kursu.
 6. Zamówienie na udostępnienie Użytkownikowi Kursu, E-booka lub Jadłospisu zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu przekazania Użytkownikowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia.
 1. PŁATNOŚCI 
 1. Użytkownik dokonuje płatności za dostęp do danego Kursu, E-booka lub Jadłospisu przy pomocy Metod Płatności wskazanych w Serwisie.
 2. Skorzystanie z wybranej przez Klienta Metody Płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu udostępnianego przez danego operatora usług przekazu płatności przed dokonaniem płatności.
 3. Usługodawca nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych ani nie odbiera od nich bezpośrednio jakichkolwiek płatności.
 4. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności określają zasady odpowiedzialności operatora danej Metody Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.
 5. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny operator danej Metody Płatności może pobierać od Klienta pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się z usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.
 6. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

§ 3 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

I. PROGRAMY ŻYWIENIOWE

1. Z uwagi na przedmiot świadczenia tj. indywidualny Program żywieniowy przygotowany według przesłanych przez Użytkownika informacji o jego stanie zdrowia, stylu życia i służący wyłącznie zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu jest wyłączone.

2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. powyżej wnika wprost z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014, poz. 827 z póżn. zm.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi, o których mowa w §1 Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany na stronie internetowej Serwisu.

5. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz w miarę możliwości dokumentację fotograficzną lub dokumentację innego rodzaju. 

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym terminie. 

7. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w terminie 14 dni.

8. W przypadku gdy reklamacja Użytkownika uznana zostanie za zasadną Klinika dietetyczna może zaoferować Użytkownikowi inną formę wykonania usługi albo inną usługę o tej samej wartości co reklamowana przez Użytkownika usługa, zgodną z oczekiwaniami klienta lub jeśli jest to niemożliwe, może zwrócić Użytkownikowi część lub całość wniesionej przez Użytkownika opłaty.

II. PRODUKTY CYFROWE – KURSY, E-BOOKI, JADŁOSPISY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w związku z dostarczeniem Produktów Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy (dotyczy to Kursów, E-booków oraz gotowych Jadłospisów). 
 2. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta dostarczenie Treści Cyfrowych ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sports-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-254) przy ul. Partyzantów 14/29, reprezentowana przez Sylwester Kłos, Wiktoria Kłos, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000862164, NIP: 8411728351 , Numer REGON: 38713993300000 jest administratorem w rozumieniu RODO.

2. Użytkownik wyrażający wolę skorzystania z konsultacji lub usług oferowanych przez Klinikę dietetyczną zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych tzw. wrażliwych. W przypadku wyrażenia przez pacjenta oraz osób konsultujących się z Kliniką dietetyczną zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym także w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: [email protected].

3. Dane osobowe pacjentów i osób konsultujących się z Kliniką dietetyczną nie są udostępniane innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, odpowiednim organom i instytucjom.

4. Dane osobowe Użytkowników oraz osób konsultujących się z Kliniką dietetyczną, a także dokumentacja pacjentów przechowywane są przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów i jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Kliniki lub wykonania umów z pacjentami. Po tym okresie dane te oraz materiały zostaną z usunięte z Kliniki. 

5. Dane osobowe Użytkowników oraz osób konsultujących się z Kliniką mogą stanowić zbiór danych osobowych w rozumieniu Ustawy i jako taki zostać zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6. Wszystkie dokumenty sporządzane przez pracowników Kliniki, a także dokumenty uzyskiwane podczas wykonywania działalności Kliniki, w tym dokumenty, zdjęcia, zaświadczenia, oraz inne materiały pochodzące w szczególności od pacjentów są przechowywane i archiwizowane na potrzeby Kliniki i pracy z pacjentami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby do tego niepowołane.

7. Uzyskane od Użytkowników oryginały dokumentów są kopiowane lub skanowane. Oryginały dokumentów są zwracane Użytkownikom.

8. Użytkownik ma prawo do wglądu we własną dokumentację medyczną zgromadzoną w Klinice. Na pisemny wniosek pacjenta zgromadzona dokumentacja podlega wydaniu pacjentowi lub upoważnionemu przez niego członkowi rodziny lub opiekunowi prawnemu.

9. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej przez Użytkownika, Administrator może przetwarzać te spośród danych osobowych, które są:

a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług, za zgodą Użytkownika

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

§5. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie Kliniki dietetycznej www.sports-med.pl przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie Kliniki dietetycznej www.sports-med.pl bez pisemnej zgody Administratora, lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu www.sportsmed.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis www.sports-med.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.sports-med.pl. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Użytkownicy będący jednocześnie konsumentami, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego posiadają następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

● są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

● są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

● mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].

● mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017 r. 

Nie uciekaj jeszcze

Już wychodzisz?

Być może to ostatnia szansa, by o siebie zadbać.

Przygotowaliśmy dla Ciebie jeszcze trochę paliwa, aby poprawić
Twój komfort życia i polepszyć codzienne funkcjonowanie.
Zapisz się na nasz newsletter i działaj na własnych zasadach.

Twój adres email został zapisany!

Już niebawem dostaniesz od nas wiele dobrego paliwa
zupełnie za darmo. Czekaj, bo warto!

Idź do strony głównej